STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA


Prezes Honorowy

Mirosław Chojecki

Prezes

Wojciech Borowik

Członkowie Zarządu
1. Roman Bielański
2. Maria Dmochowska
3. Jacek Juzwa
4. Artur Michalski
5. Wiktor Mikusiński
6. Emil Morgiewicz
7. Jan Strękowski
8. Ewa Sułkowska-Bierezin
9. Jacek Szymanderski
10. Tomasz Truskawa


Komisja Rewizyjna

Manuel Ferreras, Grzegorz Ilka, Witold Sielewicz


Adres

ul. Marszałkowska 7

00-626 Warszawa

Nr KRS: 000195433

NIP: 526-28-44-428

Nr konta: PeKaO S.A.

09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

(wpłaty prosimy opatrywać dopiskiem "składka" lub "datek").


Adres e-mail

sws@sws.org.pl


tel./fax

022-405-66-30; 022-405-66-31;


Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest powstałą w 2003 roku organizacją zrzeszającą uczestników opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego oraz niezależnego ruchu wydawniczego i kulturalnego z lat 1976-1989. Współzałożycielami Stowarzyszenia byli m.in. nieżyjący już Jan Nowak-Jeziorański i Maciej Łukasiewicz; marszałkowie: Bronisław Komorowski oraz Zbigniew Romaszewski.

Członkowie Stowarzyszenia współuczestniczyli w zwieńczonej sukcesem walce z komunizmem. Naszą szczególną zasługą jest doprowadzenie do likwidacji monopolu informacyjnego totalitarnego państwa.

Mimo że dziś wolne media są czymś oczywistym, to właśnie przywrócenie wolności słowa jest jednym z najważniejszych osiągnięć polskiej demokracji po roku 1989.

W naszej walce otrzymywaliśmy ogromne wsparcie moralne i polityczne z całego demokratycznego świata. Dlatego właśnie, spłacając honorowy dług, członkowie SWS uczestniczyli w ukraińskiej „Pomarańczowej Rewolucji”, aktywnie wspomagają opozycję białoruską i wietnamską, włączyli się w akcję wsparcia dla Gruzji. SWS współpracuje z obrońcami praw człowieka w Rosji, Czeczenii, Chinach, Tybecie, Kazachstanie, Korei Północnej, Birmie i na Kubie.

Tego typu działania uważamy za nasz oczywisty obowiązek, bo bez podobnego wsparcia ze strony ludzi dobrej woli na całym świecie Polska nie odzyskałaby Niepodległości.


W październiku 2006 roku SWS zorganizowało konferencję „Chleb i Wolność”, poświęconą łamaniu praw obywatelskich w Wietnamie. Konferencja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, pod patronatem Marszałka Senatu - w jej wyniku powstał „Komitet Obrony Robotników w Wietnamie”, zrzeszający wietnamskich działaczy antykomunistycznych z całego świata.


W grudniu 2007 roku w Warszawie Stowarzyszenie zorganizowało międzynarodową konferencję „Dla wolności i solidarności” z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli ruchów obrony praw człowieka z Europy i Azji. Konferencja okazała się sukcesem... polski MSZ otrzymał 7 protestów rządów i ambasad krajów, w których łamane są prawa człowieka. W wyniku tej konferencji powstał Kongres Opozycji Antytotalitarnych, którego Sekretariat prowadzi SWS.


Stowarzyszenie monitoruje przestrzeganie wolności słowa w Polsce, zajmując stanowisko w sprawie jej naruszeń, a także nadużywania.

Powołaliśmy specjalną Grupę Medialną, która zajmuje się tą problematyką. Grupa przygotowała m.in. założenia ustawy regulującej ład na rynku mediów elektronicznych. Przewodniczącą Grupy jest Janina Jankowska. W jej skład wchodzą Wojciech Borowik, Juliusz Braun, Mirosław Chojecki, Jan Dworak, Karol Jakubowicz i Wiesław Johan.

Stowarzyszenie zorganizowało demonstrację w obronie wolnego słowa w dniu 13 grudnia 2007 r.


Stowarzyszenie zajmuje się również gromadzeniem, opracowywaniem, upamiętnianiem i upowszechnianiem wiedzy na temat działalności opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego z lat 1976-1989. Jednym z efektów tej działalności jest umieszczony na stronach internetowych Stowarzyszenia słownik Niezależni dla kultury 1976-1989, zawierający noty biograficzne ponad 6.000 byłych działaczy podziemia wydawniczego i kulturalnego z całej Polski. Słownik jest cały czas uzupełniany i uaktualniany.

Stowarzyszenie było współorganizatorem obchodów 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, XXX rocznicy utworzenia KSS „KOR” (2006 r.) i ROPCiO (2007 r.), 20 lecia Ruchu WiP, 20 lecia odtworzenia PPS w kraju, XXV rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Organizowaliśmy rocznicowe obchody podziemnych oficyn wydawniczych: NOWEJ i Przedświtu. Przygotowaliśmy wystawy poświęcone opozycji antykomunistycznej, jak np. „KOR”, „ROPCiO”, „WiP”, „Sztuka okresu stanu wojennego”, „Bibuła – Od wolnego słowa do wolności”, „Zbigniew Herbert w II obiegu”, „Żyd niemalowany” itp.

Członkowie Stowarzyszenia prowadzą też lekcje w szkołach poświęcone najnowszej historii Polski. Zorganizowaliśmy akcję dostarczenia do bibliotek szkolnych wydawnictw poświęconych temu okresowi w naszych dziejach.


W rocznicę wyborów czerwcowych 1989 organizujemy od 2003 roku Dni Wolnego Słowa, podczas których w Warszawie i innych miastach odbywają się koncerty, wystawy i konferencje popularno-naukowe (np. „Opór na Mazowszu 1982-1989”). Przy tej okazji rokrocznie wydajemy poświęcone historii wydawnictw podziemnych i kulturze niezależnej pismo „Bibuła”. Prowadzimy również prace o charakterze badań socjologicznych – czego efektem jest m.in. książka „Śpiący Rycerze”


Celem bieżącej działalności SWS jest integracja środowiska byłych działaczy podziemia oraz wspieranie tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej – to wyjątkowo smutne, jak wielu zasłużonych dla Polski i Wolności osób dotknęła bieda.

Stowarzyszenie oraz jego członkowie włączyli się prace nad kształtem przygotowywanej „ustawy kombatanckiej, współtworząc Grupę Roboczą Środowisk Opozycji Antykomunistycznej. Udzielamy też pomocy prawnej więzionym i internowanym w PRL w uzyskaniu należnych im odszkodowań.


Od początku 2007 roku SWS dysponuje lokalem w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 7. Przez ten czas zorganizowaliśmy kilkadziesiąt imprez kulturalnych i oświatowych, spotkań różnych środowisk (np. Grup Oporu „Solidarni” czy Stowarzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej) oraz konferencji popularno-naukowych.

W siedzibie SWS gościmy też na stałe Komitet Polska-Czeczenia, Komitet Wolna Białoruś, a także redakcję „Encyklopedii Solidarności”. W tym roku ruszają prace nad kolejną publikacją SWS - „Encyklopedią Kultury Niezależnej”.


Obecnie do SWS należy blisko 1000 osób z Polski oraz m.in. z Francji, Kanady, Niemiec, Szwecji i USA. Powstało już 9 oddziałów SWS: dolnośląski, łódzki, lubelski, małopolski, śląski, mazowiecki, toruński, wielkopolski i zachodniopomorski. W ramach SWS działa też sekcja zrzeszająca dziennikarzy Radia Wolna Europa.