Pełny tekst newsa:

 Jak uzyskać uprawnienia w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Dodano: 29-11-2005, 13:26

Na podstawie przepisu art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w drodze decyzji administracyjnej, potwierdza okresy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 i art. 7 pkt 4 ww. ustawy. Okresy te są uwzględniane przez organy emerytalno – rentowe przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości.

Okresem składkowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10, jest czas świadczenia pracy po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku. W myśl art. 7 pkt 4 okresem nieskładkowym jest okres niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 roku na skutek represji politycznych - jednak w wymiarze nie większym niż 5 lat.

Powyższe fakty mogą być udowodnione dokumentami lub zeznaniami świadków. Oceny tych dokumentów i zeznań dokonuje, w drodze decyzji, Kierownik Urzędu - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371 z późn. zm.).
Dowodami w tego typu sprawach, zwłaszcza gdy chodzi o udowodnienie okoliczności wymienionych w art. 7 pkt 4, mogą być m.in. świadectwa pracy, umowy o pracę, określające datę rozpoczęcia pracy w nowym miejscu zatrudnienia, wpisy o zatrudnieniu w dowodzie osobistym (starego typu), w legitymacji ubezpieczeniowej gdzie figurują informacje o zatrudnieniu, a także oświadczenia świadków, którzy znali sytuację osób ubiegających się o decyzję.
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności przez zainteresowane osoby, dowodami w sprawie są w znakomitej większości zeznania świadków, oświadczenia własne, opinie obecnych zarządów regionalnych NSZZ "Solidarność" (które dysponują materiałami archiwalnymi dotyczącymi przeszłości związkowej swoich członków), opinie organizacji, które skupiają byłych działaczy opozycji w PRL itp. W odniesieniu do osób, które działały w podziemiu na terenie Warszawy i okolic, pomocne jest również wydawnictwo "Niezależni dla kultury 1976-1989".

Generalnie Urząd radzi, by wnioskodawca przedstawił wszelkie posiadane dowody, ponieważ jest rzeczą powszechnie znaną, że w przypadku nielegalnej działalności, czy też w przypadku zwolnienia z pracy osoby w związku z jej postawą polityczną, jako przyczynę zwolnienia podawano zupełnie inne powody.
Przy składaniu kopii dokumentów winny być one prawidłowo poświadczone za zgodność z oryginałami.
Urząd może przesłać również druk "Oświadczenia świadka", który ułatwia złożenie stosownego oświadczenia.

Jeżeli nadesłana dokumentacja jest wystarczająca, wydajemy decyzję. Jeżeli zaś występują braki, prowadzimy z zainteresowanym korespondencję mającą na celu uzyskanie dodatkowych dowodów pozwalających na wydanie pozytywnego rozstrzygnięcia.

dodał: Mirek Chojecki komentarze [1]

Powered by News Asystent v1.5