Pełny tekst newsa:

 04-04-2008 Projekt zmian w Statucie SWS
Dodano: 02-04-2008, 16:38

W celu dostosowania treści Statutu SWS do zaleceń organu nadzoru, konieczne jest dokonanie niżej wymienionych poprawek w treści Statutu (w wersji uchwalonej na WZC w dniu 22 września 2007 r.)

1. Ustalenie przez Walne Zebranie Członków zasad wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów. W tym celu proponujemy zmianę treści § 23 ust. 4:

§ 23

4. Zasady wyboru Delegatów:
1) Wyboru Delegatów dokonuje się na Walnych Zebraniach Członków danego Oddziału, przyjmując proporcję 1 delegat na 10 członków Oddziału.
2) W Walnym Zgromadzeniu Delegatów, na prawach Delegatów, uczestniczą członkowie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3) Członkowie SWS na stałe mieszkający poza granicami Polski maja prawo każdorazowo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Delegatów na prawach Delegata.


2. Konieczna jest korekta zapisu § 31V Statutu. Zmiana czysto korektorska, polegająca na wpisaniu właściwego numeru paragrafu:
§ 31V

1. /.../:
2. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przepis § 24 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. /.../


3. Musimy określić zasady działania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Dlatego proponujemy dokonanie zmian w treści § 31VIII.poprzed dodanie punktu 8.

§ 31VIII.

1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków, wybranych na Zebraniu.
2. Pracami Zarządu kieruje przewodniczący.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprzewodniczący, a jeśli i on nie może wykonywać swych obowiązków – członek Zarządu wyznaczony przez Zarząd Oddziału.
6. W czasie między posiedzeniami Zarządu, pracami Oddziału kieruje prezes.
7. Oddział jest reprezentowany na zewnątrz przez prezesa Oddziału lub upoważnione przez niego osoby.
8. Do zasad działania Zarządu Oddziału przepisy § 21 i 22 Statutu stosuje się odpowiednio.


oraz w treści § 31II poprzez dodanie punktu 3

§ 31II.

Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału;
2) Zarząd Oddziału;
3) Komisja Rewizyjna Oddziału


oraz dodanie § 35I o treści
§ 35I.

Przepisy dotyczące Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Oddziału.


3. Musimy w treści Statutu wykreślić z rodzajów działalności gospodarczej kilka punktów, bowiem zdaniem organu nadzoru nie jest możliwe aby takie same rodzaje działalności zapisać w paragrafie dotyczącym działalności Stowarzyszenia i w paragrafie dotyczącym działalności gospodarczej SWS. Ponieważ Stowarzyszenie nasze nie prowadzi działalności gospodarczej, za uzasadnione wydaje się skreślenie tych punktów w części dotyczącej działalności gospodarczej czyli w § 38;

§ 38.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w § 5 Statutu.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) skreślony
2) skreślony
3) skreślony
4) 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
5) skreślony
6) 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
7) skreślony
8) skreślony
9) skreślony
10) skreślony
11) skreślony
12) 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
13) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
14) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
15) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych,
16) skreślony
17) skreślony
18) skreślony
19) 74.11.Z Działalność prawnicza,
20) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
21) 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
22) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
23) skreślony
24) 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
25) skreślony
26) 92.31.C Działalność filharmonii, orkiestr, chórów,
27) skreślony


dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5