Pełny tekst newsa:

 Walne Zgromadzenie Członków SWS zwołane na 20 września 2008 r.
Dodano: 28-07-2008, 13:52

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Warszawa, 2 lipca 2008 r.

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 20 września 2008 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 11.30, w drugim terminie na godz. 11.45.


Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2008 r.;
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od września 2007 r. do września 2008 r.;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2007;
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za lata 2003-2008;
8. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu w następnej kadencji;
9. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2008-2011;
10. Sprawozdanie tymczasowych władz oddziałów z działalności;
11. Przyjęcie programu działania SWS na następny rok;
12. Wolne wnioski; dyskusja;
13. Zamknięcie Walnego Zebrania;

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą do 5 września 2009 r. na stronie internetowej SWS:
www.sws.org.pl

Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A.
nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451


Prezes Zarządu

Mirosław Chojecki
dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5