Pełny tekst newsa:

 Walne Zgromadzenie Członków SWS w czerwcu br.
Dodano: 17-03-2011, 10:36

Uchwała Zarządu SWS


Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 18 czerwca 2011 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 11.00, w drugim terminie na godz. 11.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 9 marca 2001 r.;
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od września 2008 r. do czerwca 2011 r. oraz za okres czerwiec 2010 do czerwiec 2011;
6. Informacja o sytuacji finansowej Stowarzyszenia;
7. Informacja o zbiórkach publicznych prowadzonych przez SWS
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2010;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za lata 2008-2011;
10. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu w następnej kadencji;
11. Wybory Prezesa SWS
12. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2011-2014;
13. Sprawozdanie tymczasowych władz oddziałów z działalności;
14. Przyjęcie programu działania SWS na następny rok;
15. Wolne wnioski; dyskusja;
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia;

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą do 30 maja2011 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl
Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5