Załącznik nr 2 do protokołu WZC

                                                                                                                                             z dnia 29.01.2010 r.

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

 

/tekst jednolity/

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Wolnego Słowa". Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, zwanym dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu SWS.

§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niniejszego statutu oraz zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4.

1.    Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2.    W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju - zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 5.

1.    Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do realizacji swoich celów i zadań może zatrudniać pracowników.

2.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

3.    Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§ 7.

1.    Stowarzyszenie może używać sztandaru, godła, odznak i pieczęci.

2.    Wzory oraz zasady ich używania określa Zarząd.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działanie na rzecz wolności słowa poprzez:

1.    monitorowanie przejawów naruszania wolności słowa oraz pomoc osobom represjonowanym w wyniku naruszania wolności słowa,

2.    rozwój wolności słowa poprzez działania na rzecz wprowadzenia aktów prawnych gwarantujących swobodę wypowiedzi i prawo pełnego dostępu do informacji oraz opiniowanie rozwiązań legislacyjnych,

3.    rozwijanie wiedzy obywateli o problematyce wolności słowa w Polsce, Europie i na świecie, 

4.    integrację środowisk związanych z niezależną działalnością wydawniczą i kulturalną w kraju i za granicą,

5.    gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie różnego rodzaju świadectw historycznych i literackich związanych z problematyką wolnego słowa,

6.    wspieranie badań nad historią wolności słowa w Polsce,

7.    propagowanie wiedzy o wolności wypowiedzi jako o jednym z najważniejszych elementów demokracji,

8.    reprezentowanie interesów obywateli oraz zainteresowanych środowisk i instytucji w sprawach wolności słowa i dostępu do informacji publicznej, w tym dostępu do zasobów archiwalnych IPN,

9.    organizowanie koleżeńskiej samopomocy oraz wspieranie podwyższania kwalifikacji osób zasłużonych dla wolności słowa,

10. wspieranie działań na rzecz wolności słowa w krajach, w których ta wolność jest zakazana lub ograniczona.

2. Działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności przez:

1.    upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

2.    przeciwdziałanie niesprawiedliwości, naruszaniu praw obywatelskich, nietolerancji i patologiom społecznym,

3.    rozwój świadomości obywatelskiej poprzez podtrzymywanie i kultywowanie tradycji demokratycznej i niepodległościowej oraz ochronę dóbr kultury i tradycji,

4.    monitorowanie instytucji publicznych pod kątem ich działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,

5.    działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych w Polsce,

6.    promocję zatrudnienia i aktywizacji osób związanych z działalnością na rzecz wolności słowa, pozostających bez pracy bądź zagrożonych zwolnieniem z pracy.

7.    upowszechnianie postaw patriotycznych oraz wiedzy o Polakach zasłużonych dla idei wolności i niepodległości.

3. Propagowanie tradycji opozycji demokratycznej w krajach komunistycznych w szczególności poprzez:

1.    pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat historycznej roli i wartości reprezentowanych przez opozycję demokratyczną w Polsce i innych krajach komunistycznych,

2.    wspieranie badań nad historią i tradycjami opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych,

3.    gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie różnego rodzaju świadectw historycznych i literackich związanych z problematyką opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych,

4.    monitorowanie stanu świadomości społecznej w dziedzinie historycznej roli i wartości reprezentowanych przez opozycję demokratyczną w Polsce i innych krajach komunistycznych.

4. Prowadzenie działalności w zakresie:

1.    kultury, sztuki, filmu, mediów, internetu i fotografii,

2.    nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

3.    sportu, turystyki i rekreacji,

4.    charytatywnej,

5.    wspierania przedsiębiorczości i działalności gospodarczej,

6.    integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

7.    badawczo-rozwojowej

8.    udzielania pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej osobom działającym w przeszłości i obecnie na rzecz praw człowieka i obywatela, a w szczególności na rzecz wolności słowa,

9.    wspierania działań na rzecz praw i wolności człowieka na całym świecie.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.    przybliżanie społeczeństwu problematyki wolności słowa, społeczeństwa obywatelskiego oraz tradycji związanych z istnieniem opozycji demokratycznej, w tym działania wydawnicze,

2.    organizowanie konkursów, sympozjów, konferencji, wystaw, spotkań, debat i imprez,

3.    prowadzenie klubów, pracowni wolnego słowa, czytelni, bibliotek, archiwów,

4.    prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej,

5.    prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, związanej z problematyką integracji europejskiej w sferze wolności słowa,

6.    prowadzenie badań dotyczących problematyki społeczno-politycznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wolności słowa, społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych,

7.    prowadzenie badań nad historią wolności słowa w Polsce,

8.    przygotowywanie ekspertyz i rekomendacji dotyczących ważnych kwestii życia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wolności słowa, społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach,

9.    tworzenie baz danych publikacji i wydawnictw niezależnych okresu PRL,

10. propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą,

11. współpracę z administracją państwową, samorządami lokalnymi, organizacjami gospodarczymi oraz innymi instytucjami,

12. wspieranie i finansowanie różnorodnych przedsięwzięć związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, 

13. organizowanie doradztwa prawnego i pomocy prawnej dla osób związanych z wolnością słowa,

14. organizowanie pomocy dla osób zasłużonych dla wolności słowa, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej oraz ich rodzin,

15. nawiązywanie kontaktów oraz wspólnych inicjatyw ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami, które mają podobne cele działania,

16. /.../

17. gromadzenie relacji uczestników opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego oraz ich utrwalanie na nośnikach elektronicznych,

18. promocję celów Stowarzyszenia w mediach oraz za pomocą innych metod rozpowszechniania informacji i reklamy,

19. produkcję oraz wspieranie produkcji filmów dokumentalnych i fabularnych oraz video, audycji radiowych oraz publikacji związanych z celami Stowarzyszenia,

20. fundowanie stypendiów i nagród,

21. wydawanie książek, broszur folderów, katalogów i podobnych publikacji, reprodukcje zapisanych nośników informacji,

22. działalność wydawniczą i poligraficzną,

23. działalność gastronomiczną, hotelarską i restauracyjną,

24. działalność turystyczną,

25. działalność związaną ze sportem,

26. organizowanie pomocy społecznej,

27. działalność badawczo-rozwojową,

§ 10.

1.    Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe.

2.    Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.    członków zwyczajnych;

2.    członków wspierających;

3.    członków honorowych.

§ 12.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują uczestnictwo w jego pracach i dają tego rękojmię.

§ 13.

O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, zawierającej jego życiorys oraz oświadczenie, że nie był funkcjonariuszem ani jawnym bądź tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL lub innych państw komunistycznych i rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

1.    czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

2.    prawo do występowania z wnioskami i pytaniami we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

3.    prawo uczestniczenia w spotkaniach, sesjach naukowych i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1.    brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i działalności na rzecz realizacji jego celów statutowych;

2.    przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

3.    regularnie płacić składki członkowskie.

3. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, chyba że członek zatrudniony jest przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło lub zlecenia.

 

 

§ 15.

1.    Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.

2.    Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

1.    rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie;

2.    nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia;

3.    śmierci.

3.    Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących wypadkach:

1.    prowadzenia działalności sprzecznej z niniejszym statutem;

2.    popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

4.    Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt.1 i 2 i ust. 3 Zarząd umożliwia złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5.    Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 członek może odwołać się w ciągu 30 dni od otrzymania uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

§ 16.

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd.

2.    Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 17.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zgromadzenie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 18.

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i działaniach Stowarzyszenia, z głosem doradczym - także w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

A. Postanowienia ogólne

§ 19.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.    Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów

2.    Zarząd;

3.    Komisja Rewizyjna.

§ 20.

1.    Wszystkie władze Stowarzyszenia, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, są wybieralne i posiadają charakter kadencyjny. Kadencja trwa 3 lata.

2.    Wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

3.    Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

4.    Członkowie władz nie mogą łączyć swych funkcji z zatrudnieniem w Stowarzyszeniu, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 27 Statutu.

5.    Nie można łączyć członkostwa we władzach na żadnym szczeblu.

6.    Członkowie Komisji Rewizyjnej jako organ kontroli i nadzoru:

1.    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2.    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 21.

1.    Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.

2.    Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby Członków lub Delegatów Stowarzyszenia, wówczas w drugim terminie Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych.

3.    Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 22.

W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie albo w komisji rewizyjnej, uzupełnienia ich składu dokonuje się w drodze kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 3/7 liczby członków danego organu

B. Walne Zgromadzenie

§ 23.

1.    Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.    Walne Zgromadzenie Członków może być zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów z chwilą, kiedy liczba członków SWS przekroczy 1000.

3.    Kadencja Delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów jest równa kadencji pozostałych władz stowarzyszenia i nie może zostać przedłużona.

4.    Zasady wyboru Delegatów:

1.    Wyboru Delegatów dokonuje się na Walnych Zgromadzeniach Członków danego Oddziału, przyjmując proporcję 1 delegat na 10 członków Oddziału.

2.    W Walnym Zgromadzeniu Delegatów, na prawach Delegatów, uczestniczą członkowie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

3.    Członkowie SWS na stałe mieszkający poza granicami Polski maja prawo każdorazowo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Delegatów na prawach Delegata.

5.    Walne Zgromadzenia są:

1.    zwyczajne;

2.    nadzwyczajne.

6.    Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.    przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji;

2.    przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia zwłaszcza finansowej;

3.    udzielanie - po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

4.    uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

5.    ustalanie wysokości składek członkowskich;

6.    wybór, powoływanie i odwoływanie Zarządu;

7.    wybór, powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej;

8.    uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;

9.    nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;

10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

7.    Porządek Walnego Zgromadzenia ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

8.    skreślony.

 

§ 24.

1.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd.

2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na podstawie:

1.    wniosku Komisji Rewizyjnej;

2.    pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia;

3.    własnej inicjatywy.

3.    Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub w inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad.

§ 25.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać też udział:

1.    członkowie wspierający i honorowi;

2.    zaproszeni goście.

§ 26.

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego, który prowadzi posiedzenie.

D. Zarząd

§ 27.

1. Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu osób, w tym Prezesa wybieranych przez Walne Zgromadzenie oraz Przewodniczących tych Oddziałów, w których ilość członków przekroczyła 50 osób;

2. skreślony;

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

 

§ 28.

1.    Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenie i reprezentuje je na zewnątrz.

2.    Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu pełni prezes Zarządu lub inna osoba upoważniona przez Zarząd.

 

§ 29.

1.    wyłącznej kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1.    realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia;

2.    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem ;

3.    podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa;

4.    przyjmowania składek członkowskich od członków zwyczajnych i wspierających;

5.    powoływanie struktur wspomagających działania Stowarzyszenia, w tym oddziałów, kół i pełnomocników Zarządu Stowarzyszenia oraz określenie zasad i terytorium ich działania. Oddziały i koła Stowarzyszenia działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd;

6.    kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia.

2.    Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.

3.    Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających wspólnego działania.

§ 30.

1.    Zarząd może wykonywać swe zadania przy pomocy powołanego przez siebie Biura Zarządu.

2.    Zarząd może powołać dyrektora Biura i upoważnić go do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników, z tym że zatrudnianie i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Zarządu.

3.    Biuro Zarządu prowadzi bieżącą działalność Stowarzyszenia.

§ 31.

Szczegółowe zasady działania Zarządu i jego organów określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

DI. Oddziały Stowarzyszenia

§ 31I.

1.    Oddział musi liczyć co najmniej 20 członków.

2.    Oddział powoływany jest przez Zarząd na wniosek zainteresowanych lub z inicjatywy własnej.

§ 31II.

Władzami Oddziału są:

1.    Walne Zebranie Członków Oddziału;

2.    Zarząd Oddziału;

3.    Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 31III.

1.    Walne Zebranie Członków Oddziału - zwane dalej Zebraniem, jest najwyższą władzą Oddziału.

2.    Zwołuje je Zarząd Oddziału.

3.    W Zebraniu biorą udział:

1.    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, należący do Oddziału,

2.    z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający.

4.    Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.

5.    O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania, Zarząd Oddziału powiadamia co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania. Do informacji dołącza wszystkie projekty uchwał oraz sprawozdania z działalności ustępujących władz.

§ 31IV.

1.    Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.    Zebraniem zwyczajnym jest zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

3.    Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla którego zostało zwołane.

4.    Obradami Zebrania kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

5.    Do prezydium nie może być wybrany członek ustępujących władz.

§ 31V.

1.    Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału:

1.    z inicjatywy własnej;

2.    na żądanie Komisji Rewizyjnej albo Zarządu Stowarzyszenia;

3.    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków.

2.    Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przepis § 24 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3.    Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Nadzwyczajnego Zebrania w terminie, Zebranie takie mogą zwołać organy wym. w ust. 1 pkt 2.

 

§ 31VI.

Do kompetencji Zebrania należy:

1.    wytyczanie głównych kierunków oraz programu działania Oddziału na okres kadencji;

2.    wybór i odwołanie władz Oddziału lub poszczególnych członków tych władz;

3.    uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału i innych regulaminów;

4.    rozpatrywanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału;

5.    podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady;

6.    wnioskowanie do Zarządu o nadanie Oddziałowi osobowości prawnej.

Zarząd Oddziału

§ 31VII.

Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą między Zebraniami. Kieruje działalnością Oddziału. Za swą pracę odpowiada przed Zebraniem.

§ 31VIII.

1.    W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków, wybranych na Zebraniu.

2.    Pracami Zarządu kieruje przewodniczący.

3.    Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

4.    Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.    W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprzewodniczący, a jeśli i on nie może wykonywać swych obowiązków – członek Zarządu wyznaczony przez Zarząd Oddziału.

6.    W czasie między posiedzeniami Zarządu, pracami Oddziału kieruje Przewodniczący.

7.    Oddział jest reprezentowany na zewnątrz przez Przewodniczącego Oddziału lub upoważnione przez niego osoby.

8.    Do zasad działania Zarządu Oddziału przepisy § 21 i 22 Statutu stosuje się odpowiednio.

Koła

§ 31IX.

1.    Najmniejszą jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło.

2.    Koło liczy co najmniej 5 członków.

3.    Koło powoływane jest przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanych.

4.    Kołem kieruje Przewodniczący Koła, wybierany przez wszystkich członków Koła.

5.    Działalność Koła określa regulamin uchwalany przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

D. Komisja Rewizyjna

§ 32.

1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.    Komisja Rewizyjna w sprawach kontroli nie podlega innym władzom Stowarzyszenia.

3.    Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przeprowadzanych kontroli.

§ 33.

1.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków powołanych przez Walne Zgromadzenie.

2.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

3.    Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1.    przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

2.    składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

3.    przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

4.    prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

§ 34.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 35.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i, w razie potrzeby, inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 35I.

Przepisy dotyczące Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zawarte w §32 - 35 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 36.

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1.    środki pieniężne,

2.    fundusze,

3.    nieruchomości oraz ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

4.    inne prawa majątkowe.

Majątek ten służy do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.    składki członkowskie,

2.    wpływy z działalności statutowej,

3.    dochody z mienia,

4.    dochody z wartości niematerialnych i prawnych,

5.    subwencje, dotacje i refundacje,

6.    darowizny, zapisy i spadki,

7.    dochody ze zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych,

8.    dochody z działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,

9.    dochody z majątku Stowarzyszenia,

10. inne.

§ 37.

Zabrania się:

1.    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

2.    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3.    wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4.    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich;

5.    prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 38.

.

1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa
w § 5 statutu.

2.    Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1)  46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

2)  66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;

3)  66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

4)  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

5)  63.12.Z Działalność portali internetowych;

6)  62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

7)     63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

8)     70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

9)     70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

10)  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

11)  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

 

3.    Zarząd może tworzyć fundusze celowe i rezerwowe oraz spółki i fundacje, a także przystępować do już istniejących. Dochód z nich może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

4.    Gospodarkę finansową Stowarzyszenie prowadzi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

             Rozdział VI

                                  PRZEPISY KOŃCOWE

                                                           § 39.

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie na podstawie ważnej uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 40.

1.    Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2.    Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.    Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz inicjatyw społecznych realizujących zadania zbieżne z celami Stowarzyszenia.

4.    Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi również sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

5.    W sprawach związanych z rozwiązaniem i likwidacją Stowarzyszenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 41.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

 

Warszawa, 29 stycznia 2010 r..

 

                                                           .