Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Zaproszenie na Walne Zgromadzenie
Dodano: 12-09-2005, 19:01

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 22. Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków na dzień 24 września 2005 roku na godz. 11.00 i na godz. 11.15 w drugim terminie.
Miejsce Zebrania: Fundacja Dom Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, sala konferencyjna, I piętro,
Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia,
informacja o sytuacji finansowej Stowarzyszenia,
zmiany w Statucie i uzupełnienie składu Zarządu w związku ze zmianami w Statucie,
program działania Stowarzyszenia na najbliższy rok,
wolne wnioski.
Jednocześnie informujemy, że przewidujemy zakończenie Walnego na godz. 14.30..
Porządek dzienny, materiały przygotowane na zebranie, a także inne informacje ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.sws.org.pl. Odwiedzane one były już ponad 20.000 razy.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony nie tylko przed Walnym Zgromadzeniem.
Przypominamy o płaceniu składek na nowy rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A.
nr konta: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451.

Projekt zmian w Statucie

Proponowane zmiany w Statucie są dwojakiego rodzaju:

I. W związku z ubieganiem się przez nasze Stowarzyszenie o status organizacji pożytku publicznego, co wiąże się z nowymi i obiecującymi możliwościami finansowania Stowarzyszenia, musimy dokonać zmian w Statucie, który należy potraktować pakietowo, tzn. z żadnego zapisu czy zmiany nie możemy zrezygnować. Poniżej przedstawiamy poprawki do Statutu, związane ze statusem pożytku publicznego:

1) § 2 nadaje się brzmienie:
„Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niniejszego statutu oraz zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej”.

2) § 5 nadaje się brzmienie:
„1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Do realizacji swoich celów i zadań oraz prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków”.

3) Dotychczasowemu § 6 nadaje się brzmienie:
„Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz wolności słowa poprzez:
a) monitorowanie przejawów gwałcenia wolności słowa oraz pomoc osobom represjonowanym w wyniku łamania wolności słowa,
b) rozwój wolności słowa poprzez zabiegi na rzecz wprowadzenia aktów prawnych gwarantujących swobodę wypowiedzi i prawo pełnego dostępu do informacji oraz opiniowanie rozwiązań legislacyjnych,
c) rozwijanie wiedzy obywateli o problematyce wolności słowa w Polsce, Europie i na świecie,
d) integrację środowisk związanych z niezależną działalnością wydawniczą i kulturalną w kraju i za granicą,
e) gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie różnego rodzaju świadectw historycznych i literackich związanych z problematyką wolnego słowa,
f) wspieranie badań nad historią wolności słowa w Polsce,
g) propagowanie wiedzy o wolności wypowiedzi jako o jednym z najważniejszych elementów demokracji,
h) reprezentowanie interesów obywateli oraz zainteresowanych środowisk i instytucji w sprawach wolności słowa i dostępu do informacji publicznej, w tym dostępu do zasobów archiwalnych IPN,
i) organizowanie koleżeńskiej samopomocy oraz wspieranie podwyższania kwalifikacji osób zasłużonych dla wolności słowa,
j) wspieranie działań na rzecz wolności słowa w krajach, w których ta wolność jest zakazana lub ograniczona.
2. Działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności przez:
a) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
b) przeciwdziałanie niesprawiedliwości społecznej, naruszaniu praw obywatelskich, nietolerancji i patologiom społecznym,
c) rozwój świadomości obywatelskiej poprzez podtrzymywanie i kultywowanie tradycji demokratycznej i niepodległościowej oraz ochronę dóbr kultury i tradycji,
d) występowanie w obronie dobra publicznego,
e) działalność na rzecz mniejszości narodowych,
f) promocję zatrudnienia i aktywizacji osób związanych z działalnością na rzecz wolności słowa, pozostających bez pracy bądź zagrożonych zwolnieniem z pracy.
3. Prowadzenie działalności w zakresie:
a) kultury, sztuki,
b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
c) sportu, turystyki i rekreacji,
d) charytatywnej,
e) wspierania przedsiębiorczości i działalności gospodarczej,
f) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

4) Dotychczasowemu § 7 nadaje się brzmienie:
„Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie i realizację przedsięwzięć mających na celu przybliżenie społeczeństwu problematyki wolności słowa, w tym działania wydawnicze,
2. organizowanie konkursów, sympozjów, konferencji, wystaw, spotkań, debat i imprez,
3. prowadzenie klubów, pracowni wolnego słowa, czytelni, bibliotek, archiwów,
4. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej związanej z problematyką wolności słowa,
5. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej związanej z problematyką integracji europejskiej w sferze wolności słowa,
6. prowadzenie badań nad historią wolności słowa w Polsce,
7. tworzenie baz danych publikacji i wydawnictw niezależnych okresu PRL,
8. propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą,
9. współpracę z administracją państwową, samorządami lokalnymi, organizacjami gospodarczymi oraz innymi instytucjami,
10. wspieranie i finansowanie różnorodnych przedsięwzięć związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
11. organizowanie doradztwa prawnego i pomocy prawnej dla osób związanych z wolnością słowa,
12. organizowanie pomocy dla osób zasłużonych dla wolności słowa oraz ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
13. podejmowanie kontaktów oraz wspólnych inicjatyw ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami, które mają podobne cele działania,
14. prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej realizację celów statutowych,
15. inne formy działalności związane z wolnym słowem i niezależną kulturą”.

5) Po dotychczasowym § 7 dodajemy nowy § w brzmieniu:
„1. Działalność, o której mowa w § 10 i § 11 Statutu może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji tej działalności w ramach celów statutowych.
3.Stowarzyszenie w zakresie prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wyodrębnia rachunkowo te formy działalności, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.
4.Wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego, nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
5. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną, przy wykonywania statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni”.

6) W dotychczasowym § 18 dodaje się nowy ust 4 w brzmieniu:
„Członkowie władz nie mogą łączyć swych funkcji z zatrudnieniem w Stowarzyszeniu”.

7) W dotychczasowym § 18 dodaje się nowy ust 5 i 6
„ 5. Nie można łączyć członkostwa we władzach na tym samym szczeblu
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej jako organ kontroli i nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi”.

8) W dotychczasowym § 28 skreśla się ust 2

9) Przed dotychczasowym § 30 dodaje się nowy § w brzmieniu:
„1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna w sprawach kontroli nie podlega innym władzom Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przeprowadzanych kontroli”.

10) Po dotychczasowym § 33 dodaje się nowy § w brzmieniu:
„Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich;
5. prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności”.

11) W dotychczasowym § 35 dodaje się nowy ust 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi również sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
5. W sprawach związanych z rozwiązaniem i likwidacją Stowarzyszenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

II. W związku ze zmianą PKD i, jednak, podporządkowanym charakterem działalności gospodarczej wobec celów i zadań statutowych, proponujemy umieszczenie przedmiotu działalności gospodarczej w tej części Statutu, która mówi o majątku i innych sprawach gospodarczo-finansowych Stowarzyszenia.

Po dotychczasowym § 33 dodaje się nowy § w brzmieniu:
„1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w § 5 Statutu.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
a) 22.11.Z Wydawanie książek, broszur, folderów i podobnych publikacji, reprodukcja zapisanych nośników informacji,
b) 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała,
c) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
d) 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
e) 55.10.Z Hotele,
f) 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
g) 55.30.A Restauracje,
h) 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe,
i) 55.40.Z Bary,
j) 63.30.A Działalność organizatorów turystyki,
k) 63.30.B Działalność pośredników turystycznych,
l) 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
m) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
n) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
o) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych,
p) 73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych,
r) 73.20.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych,
s) 73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych,
t) 74.11.Z Działalność prawnicza,
u) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
v) 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
w) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
x) 85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania,
y) 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
z) 92.11.Z Produkcja filmów i nagrań video,
ź) 92.31.C Działalność filharmonii, orkiestr, chórów,
ż) 92.62.Z Działalność związana ze sportem.
3. Zarząd może tworzyć fundusze celowe i rezerwowe oraz spółki i fundacje, a także przystępować do już istniejących. Dochód z nich może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.
4. Gospodarkę finansową Stowarzyszenie prowadzi na zasadach określonych w odrębnych przepisach”.

III. inne

a) § 4 nadaje się brzmienie:
„Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami”.
Komentarz: uproszczenie zapisu

b) Po dotychczasowym § 5 dodaje się nowy § 6
„Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd ”.
Komentarz: możliwość przystępowania do innych organizacji

c) Dodaje się nowy § 7:
„1. Stowarzyszenie może używać znaku, odznak i pieczęci.
2. Wzory oraz zasady ich używania określa Zarząd”.
Komentarz: żeby nie było wątpliwości co do używania znaku firmowego, itp.

d) Dotychczasowemu § 11 nadaje się brzmienie:
„O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zawierającej jego życiorys i rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia”.

e) Dotychczasowemu § 25 ust 1 nadaje się brzmienie:
„1. Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu osób, w tym Prezes”.

f) Dotychczasowemu § 27 ust 1 pkt 5 nadaje się brzmienie:
„powoływanie struktur wspomagających działania Stowarzyszenia, w tym oddziałów, kół i pełnomocników Stowarzyszenia oraz określenie zasad i terytorium ich działania”.
Komentarz: otwieramy możliwość budowania struktur regionalnych i lokalnych

g) Dotychczasowemu § 33 nadaje się brzmienie:
„l. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) środki pieniężne,
b) fundusze,
c) nieruchomości oraz ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
d) inne prawa majątkowe.
Majątek ten służy do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) wpływy z działalności statutowej,
c) dochody z mienia,
d) dochody z wartości niematerialnych i prawnych,
e) subwencje, dotacje i refundacje,
f) darowizny, zapisy i spadki,
g) dochody ze zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych,
h) dochody z działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,
i) dochody z majątku Stowarzyszenia,
j) inne”.
Komentarz: rozszerzenie bardziej wyczerpuje możliwości pozyskiwania środków

h) Po dotychczasowym § 35 dodaje się nowy § w brzmieniu:
„Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia”.

W związku z tym, że zmiany w Statucie, dokonywane przez Walne Zgromadzenie mogą zawierać pewne błędy redakcyjne, potrzebna będzie uchwała następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SWS upoważnia Zarząd do ostatecznej redakcji tekstu jednolitego Statutu”.


Informuję również, iż w każdy wtorek w godz. 17-18 pęłnię dyżury w naszym biurze - ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, pok. 18, IIp.

Prezes Zarządu
Mirosław Chojecki


Biuro Stowarzyszenia Wolnego Słowa
ul. Foksal 3/5
00-366 Warszawa
p.II, pok. 18
tel. (22) 827-87-04
biuro czynne: poniedziałek 11.00-16.00 i piątek 10.00-14.00

dodał: Mirek Chojecki drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski