Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków SWS
Dodano: 31-01-2006, 20:57

Warszawa, 31 stycznia 2006r.

Zawiadomienie


Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 2 pkt 3 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków na dzień 13 lutego 2006 roku na godz. 17.00 w pierwszym terminie i na godz. 17.15 w drugim terminie.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Domu Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, sala C, I piętro.
Porządek obrad przewiduje zmiany w statucie Stowarzyszenia w związku z uwagami Biura Administracji i Spraw Obywatelskich urzędu m.st. Warszawy, sprawującego z up. Prezydenta Warszawy nadzór nad Stowarzyszeniem.
Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:

1) Zmiany w statucie SWS,

Propozycje zmian w statucie:
a) Skreśla się pkt 16 w § 9
b) Skreśla się pkt 3 ust. 6 w § 20
c) W § 21 nadaje się nowe brzmienie ust. 2:
„Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków Stowarzyszenia wówczas w drugim terminie Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych”.
d) W § 29 ust. 1 pkt 5 nadaje się nastepujące brzmienie:
„Powoływanie struktur wspomagających działania Stowarzyszenia, w tym oddziałów, kół i pełnomocników Stowarzyszenia oraz określenie zasad i terytorium ich działania. Oddziały i koła Stowarzyszenia działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd”.


Prezes Zarządu
Mirosław Chojecki


Informacja:
Porządek dzienny, a także inne informacje ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.sws.org.pl.
Przypominamy o płaceniu składek członkowkich na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451.

dodał: Konrad Bieliński drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski