Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 List Zarządu SWS do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza w sprawie ustaw: lustracyjnej i o IPN
Dodano: 28-07-2006, 19:13

Warszawa, dn. 25-07-2006 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP


Szanowny Panie Marszałku!

Stowarzyszenie Wolnego Słowa zwraca się z prośbą o uwzględnienie kilku problemów w ustawach dotyczących lustracji i IPN.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa skupia byłych działaczy opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ogromna większość członków naszego stowarzyszenia, to ludzie pokrzywdzeni w rozumieniu obowiązującej ustawy o IPN. Nie chcemy zgodzić się, by w całej skomplikowanej grze teczkami, zagubiła się sprawa najważniejsza- sprawa krzywd które SB wyrządziła całemu narodowi, a w szczególności tym, którzy jak Pan Marszałek, przez wiele lat aktywnie walczyli z komunizmem o wolność. Wielokrotnie głosiliśmy, że w naszym przekonaniu SB należy uznać za organizację przestępczą, powołaną w celu łamania praw człowieka i tłumienia wolności obywatelskich. Pogląd ten podziela znaczna część opinii publicznej, o czym świadczy fakt, że ujawnienie współpracowników SB jest tożsame z ich napiętnowaniem moralnym. Dzieje się tak dlatego, że służyli złej sprawie i to w sposób zdradziecki. Tej samej złej sprawie – tyle że w znacznie większym stopniu - służyli funkcjonariusze SB, którzy zatrudniali i wykorzystywali kapusiów.
Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do ustawy zapisów zmuszających, wszystkie osoby publiczne do ujawnienia - czy były współpracownikami lub pracownikami SB. Konieczne jest także, by osoby te opisały zakres swoich czynności, otrzymane za tę pracę nagrody, odznaczenia, awanse itd.
Szereg osób które nie były współpracownikami ani pracownikami SB wykonywało wobec nich funkcje kierownicze lub/i korzystało z informacji dostarczanych przez SB, w wykonywaniu obowiązków służbowych – np. w polityce personalnej.
Zatem uważamy, że osoby publiczne w oświadczeniu lustracyjnym powinny określić czy i w jakim zakresie posługiwały się ‘dorobkiem’ SB w wykonywaniu swoich obowiązków.
Całkowicie podzielamy argumenty Senatora Romaszewskiego odnośnie statusu pokrzywdzonego. Status ten powinien być utrzymany, by ponownie nie krzywdzić osób na które SB zbierała dokumenty. Utrzymanie statusu pokrzywdzonego jest konieczne również dlatego, by uznać ustawowo, że zbieranie dokumentów było przestępstwem powodującym krzywdę. Nikt – ani teraz ani w przyszłości – nie ma prawa odnosić jakichkolwiek korzyści materialnych politycznych i innych, wykorzystując dokumenty, które zostały wytworzone z naruszeniem prawa i pokrzywdzeniem osoby której dotyczyły. Uważamy, że należy uznać, iż osoba pokrzywdzona – ale tylko osoba o takim statusie – jest właścicielem dokumentów jej dotyczących i przechowywanych w IPN. Oznacza to, że osoba pokrzywdzona może zastrzec dostęp do tych dokumentów. Bez utrzymania statusu pokrzywdzonego, takie rozwiązanie jest niemożliwe, bo wszelkie zastrzeżenie dostępu powodowałoby przypuszczenie, że ktoś zataja jakieś brudy.
Uważamy, że należy wprowadzić w prawie pracy możliwość niezatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który był nie tylko współpracownikiem ale również funkcjonariuszem SB lub który wykorzystywał dane SB przy pełnieniu obowiązków służbowych. Pracodawca mógłby, ale nie musiałby, korzystać z tego uprawnienia.
Popieramy opublikowanie listy pracowników i współpracowników SB. Jednak dotychczasowe doświadczenia nakazują by zachować szczególną ostrożność w taki sposób, żeby nie znaleźli się na niej ludzie niewinni.

Zarząd SWSdodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski