Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 15-03-2008 Spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających działaczy opozycji i ofiar represji PRL, na temat projektu ustawy „o uprawnieniach kombatantów...”.
Dodano: 26-02-2008, 18:54

Komunikat Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej w sprawie projektu ustawy „o uprawnieniach kombatantów...”

W dniu 25. 02. 2008 r. powstała Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej w sprawie projektu ustawy „o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych”.

W skład Grupy weszli:
1. Maria Dmochowska - środowisko kobiet internowanych w Gołdapi
2. Wojciech Borowik - Stowarzyszenie Wolnego Słowa
3. Bogumił Sielewicz - Stowarzyszenie Wolnego Słowa
4. Wiktor J. Mikusiński - Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za Działalność Związkową i Polityczną w l. 1981-1989„Godność”
5. Józef Pintera - Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”
6. Krzysztof Stasiewski - Stowarzyszenie Internowani.pl

Celem Grupy jest skonsolidowanie środowisk opozycji antykomunistycznej z okresu PRL i zajęcie stanowiska wobec projektu ustawy (z 11.02.08 r.) „o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych”, autorstwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będącego ostatnio przedmiotem prac Rady Ministrów.
Grupa Robocza uważa, że ustawa przyznająca zadośćuczynienie działaczom opozycji antykomunistycznej z okresu PRL, a zwłaszcza osobom represjonowanych jest koniecznym uznaniem zasług tych, którzy brali udział w obaleniu ustroju totalitarnego oraz wyrazem pomocy dla tych z nas, którzy poświęcając się działalności podziemnej, znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Po przedyskutowaniu zapisów projektu ustawy, proponujemy wprowadzenie następujących zmian i uzupełnień:

1. Zamiast dodatku kombatanckiego (art.14) i kompensacyjnego (art.25 ust.2 pkt 2) oraz ryczałtu energetycznego (art.25 ust.2 pkt 3) wypłacanego emerytom i rencistom, ustalić jeden dodatek kombatancki, w wysokości łącznej trzech powyższych świadczeń, przysługujący osobom uprawnionym, z chwilą przyznania uprawnień. A więc nie tylko emerytom i rencistom, lecz wszystkim osobom uprawnionym (art.1) – w wysokości ok. 300 zł.
2. Świadczenie specjalne (art.20) powinno być przyznawane osobom uprawnionym w wysokości wyrównującej otrzymywany dochód do wysokości najniższej emerytury, renty lub wynagrodzenia.
3. W art.6 ust.1 pkt 1 lit.e dodać: „oraz obozach wojskowych zorganizowanych na rozkaz Szefa Sztabu Generalnego LWP z dn.26.10.1982 r.” W projekcie ustawy wymieniono tylko osoby internowane na podstawie dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym, natomiast pominięto osoby internowane na podstawie wymienionego wyżej rozkazu, szacunkowo około 1200 osób.
4. W art.12 dodać, że wysokość domniemanego wynagrodzenia (w przypadku braku udokumentowania, np. praca w podziemnym wydawnictwie lub w okresie więzienia czy internowania), w okresie prowadzenia działalności opozycyjnej lub podlegania represjom, zalicza się jako okres składkowy do emerytury, który wyliczany jest na podstawie wcześniejszych zarobków lub w wysokości średniej krajowej z momentu uzyskania uprawnień rentowych lub emerytalnych, wybierając wariant korzystniejszy.
5. Okres działalności opozycyjnej lub podlegania represjom liczony jest podwójnie: do okresu zatrudnienia oraz do okresu składkowego.
6. W art.12 dodać, że dotyczy on, oprócz osób otrzymujących emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, także osób otrzymujących te świadczenia na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym Policji (z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA) oraz o zaopatrzeniu emerytalnym rolników.
7. 7.W art.13 wykreślić ust.3. Zmiana ta wynika z potrzeby przyznania prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę wszystkim osobom uprawnionym
8. W art.10 okres ochronny przedłużyć do lat 4, a starostę zamienić na kierownika Urzędu ds Kombatantów.


Uwaga:
Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej zawiadamia, że:

15 marca o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie, ul. Marszałkowska 7
organizuje spotkanie dyskusyjne przedstawicieli organizacji zrzeszających działaczy opozycji i ofiar represji PRL, na temat projektu ustawy „o uprawnieniach kombatantów.
..”.

Akces prosimy zgłaszać do 12 marca na poniższe kontakty.

Zapraszamy.

Kontakt:
Wojciech Borowik : e-mail: w.borowik@sws.org.pl, tel. 0 602-259-636, 022 405-66-30
Krzysztof Stasiewski : e-mail: k.stasiewski@wp.pl , skype: kristof 154, tel. 48- 661494746 Informacje na stronie www.internowani.pl
Wiktor J. Mikusiński: e-mail: wj.mikusinski@wp.pl, skype: wiktor jm., tel.022-6492942

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski