Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 17-03-2008 List Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej w sprawie projektu ustawy „o uprawnieniach kombatantów…” do Premiera Donalda Tuska
Dodano: 17-03-2008, 12:52

Warszawa, 17 marca 2008 r.

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP


Środowisko opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego boryka się od lat z wieloma problemami wynikającymi z zaszłości historycznych, w tym ze skutkami represji totalitarnego państwa, jakim była PRL. Wielu z tych, którzy poświęcali się działalności podziemnej, znalazło się w trudnej sytuacji życiowej – zdrowotnej i materialnej.
Dlatego też, z nadzieją i wdzięcznością przyjęliśmy projekt ustawy „o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych”, opracowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
W celu zajęcia stanowiska wobec wspomnianego projektu i upowszechnienia jego tez wśród tych, którym potrzebna jest pomoc, powstała Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej w sprawie projektu ustawy „o uprawnieniach kombatantów…”
15 marca zorganizowane zostało spotkanie dyskusyjne, w którym wzięli udział przedstawiciele 30 środowisk i organizacji działaczy opozycji solidarnościowej oraz ofiar represji PRL.
Większość zebranych uznała, że choć projekt ustawy nie spełnia wszystkich oczekiwań, to jest jednak pierwszą, realną propozycją władz państwowych zmierzającą do uznania zasług i udzielenia pomocy tym, którzy poświęcając się działalności podziemnej na rzecz wolności, znaleźli się obecnie w trudnej sytuacji życiowej. Ustawa ta pozwoli nareszcie systemowo poprawić sytuację materialną i społeczną osób represjonowanych przez totalitarny ustrój, do obalenia którego przyczynili się, a także uhonorować ich zasługi w walce o demokratyczną i wolną Polskę.
Jest to tym bardziej niezbędne, a dla działaczy dawnej opozycji tym bardziej bolesne, że do tej pory beneficjentami przemian po 1989 roku byli głównie funkcjonariusze służb bezpieczeństwa oraz aparatu partii komunistycznej, zwalczających działania na rzecz wolnej i niepodległej Polski .Wysokość przyznawanych im wielotysięcznych emerytur i rent, w porównaniu do pozostających dziś, często bez pracy i prawa do elementarnie godnych świadczeń, działaczy opozycji, budzi nasz najwyższy sprzeciw.
Zdajemy sobie sprawę z istniejących ograniczeń i nie zamierzamy prezentować postawy roszczeniowej, choć cena jaką zapłaciło wielu z nas - zrujnowane zdrowie na skutek życia w ciągłym stresie, brak zabezpieczenia materialnego, rozbite życie rodzinne – uzasadniałaby i taką postawę. Nie możemy jednak przejść obojętnie nad poważnymi, naszym zdaniem, mankamentami projektowanej ustawy, którymi są: pominięcie istotnych środowisk opozycji antykomunistycznej oraz zbyt niski, uznaniowy i skomplikowany system wymiaru i przyznawania świadczeń osobom uprawnionym.
Ustawa pomija osoby internowane w jednostkach wojskowych na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego LWP z 26.10.1982 r., środowisko NSZZ Solidarności Rolników Indywidualnych oraz uczestników ruchu reformatorsko-związkowego funkcjonariuszy MO, dlatego też powinno się zmienić odpowiednie przepisy, zwłaszcza art.6 i 12.
Uważamy ponadto, że należy:
• uprościć system dodatków i skomasować je w jeden dodatek kombatancki przysługujący osobom uprawnionym, z chwilą przyznania uprawnień,
• ustalić, że wysokość domniemanego wynagrodzenia (w przypadku braku udokumentowania, np. praca w podziemnym wydawnictwie, uwięzienie) w okresie prowadzenia działalności opozycyjnej lub podlegania represjom, zaliczonym jako okres składkowy do emerytury, wylicza się na podstawie wcześniejszych zarobków lub w wysokości średniej krajowej, wybierając wariant korzystniejszy (art.12),
• przyznać prawo uzyskania wcześniejszej emerytury wszystkim uprawnionym, niezależnie od osiągniętego wieku, po uzyskaniu 30-letniego (kobiety) lub 35-letniego (mężczyźni) okresu składkowego i bezskładkowego,
• przyznawać świadczenie specjalne (art. 20) osobom uprawnionym w wysokości wyrównującej otrzymywany dochód do wysokości średniej krajowej emerytury, renty lub wynagrodzenia. Także, tam, gdzie projekt ustawy przyznaje uprawnienia do świadczeń najniższych, przyznawać świadczenia w wysokości średniej krajowej,
• ustalić termin wydania przepisów wykonawczych do ustawy na 3 miesiące,
• określić dokładnie zasady weryfikacji uprawnień kombatanckich oraz zasady określające sposób ustalania okresów działalności i podlegania represjom.

Rozwinięcie tych postulatów w postaci szczegółowych wniosków przekażemy Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolancie Fedak.

Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej zwraca się do pana Premiera o spowodowanie, aby projekt tej ustawy, po uwzględnieniu naszych uwag, trafił jak najszybciej do laski marszałkowskiej i wszedł pod obrady Sejmu tak, aby zaczęła obowiązywać w roku 2009, będącym dwudziestą rocznicą obalenia komunizmu w Polsce.
Zwracamy się również o spotkanie Pana Premiera z przedstawicielami naszych środowisk.

Dziękując za skuteczność dotychczasowych działań, życzymy Panu Premierowi konsekwencji w realizowaniu programu reform.
Z wyrazami najwyższego szacunku

Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej

Maria Dmochowska – środowisko kobiet internowanych w Gołdapi
Wojciech Borowik – Stowarzyszenie Wolnego Słowa /w.borowik@sws.org.pl
Wiktor J. Mikusiński- SFMO „Godność” /wj.mikusinski@wp.pl
Krzysztof Stasiewski – Stowarzyszenie Internowani.pl
Bogumił Sielewicz – SWS- Internowani Białołęka
Józef Pintera – Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”

W imieniu Grupy Roboczej


Wojciech Borowik Wiktor J. Mikusiński

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski