Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Program Stypendialny im. Hugona Steinhausa
Dodano: 18-07-2008, 11:34

OGŁOSZENIE KONKURSU

Miasto Wrocław wraz z Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską - Fundatorzy Programu Stypendialnego im. Hugona Steinhausa oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego – administrator Programu ogłaszają konkurs otwarty dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Mołdowy na stypendia doktoranckie im. Hugona Steinhausa w roku akademickim 2008/2009.

Patronem Programu jest Hugo Steinhaus (1887-1972), polski matematyk polski, profesor uniwersytetów we Lwowie (1920-1941) i Wrocławiu (1945-1961) oraz University of Notre Dame w stanie Indiana (USA, 1961-1962) i University of Sussex (1966), członek Polskiej Akademii Umiejętności (od 1945) i Polskiej Akademii Nauk(od 1952), a także wielu międzynarodowych towarzystw naukowych i zagranicznych Akademii Nauk.
Współtwórca tzw. lwowskiej szkoły matematyki. Autor prac (ponad 170 pozycji) z dziedziny analizy matematycznej, teorii prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i jej zastosowań.
Popularyzator matematyki, autor książek: Czym jest, a czym nie jest matematyka (1923), Kalejdoskop matematyczny (1938), Sto zadań (1958), Orzeł czy reszka (1961). Założyciel czasopism Studia Mathematica (1929, wraz z S. Banachem) i Zastosowania matematyki (1953).

DZIEDZINY STYPENDIUM:
• informatyka
• matematyka
• budownictwo
• chemia
• fizyka
• cybernetyka
• elektronika
• inżynieria środowiska
• inżynieria biomedyczna
• automatyka
• robotyka
• dziedziny pokrewne o charakterze technicznym


KANDYDACI:
W roku akademickim 2008/2009 Program Stypendialny im. Hugo Steinhausa adresowany jest do osób gotowych na podjęcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej w dziedzinach objętych Programem.

KRYTERIA FORMALNE:
• obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych krajów;
• posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia;
• wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra lub odpowiednik tytułu w swoim kraju)
• wiek do 35 lat;
• znajomość języka polskiego (umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej) lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takiej sytuacji akceptowana jest bierna znajomość języka polskiego); doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata.

PREFERENCJE:
• kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych i legitymujący się osiągnięciami w swojej dziedzinie;
• preferowani będą kandydaci ze znajomością języka polskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Formularz zgłoszeniowy:
a) ankieta osobowa z załączoną aktualną fotografią kandydata;
b) projekt pobytu naukowego – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Stypendialnym im. Hugo Steinhausa wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-5000 znaków ze spacjami);
c) Curriculum Vitae (CV) wraz z listą publikacji.

2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim).

3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk).

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem
www.kew.org.pl lub www.wroclaw.pl

Po wypełnieniu należy przesłać na adres:
office@kew.org.pl w tytule wiadomości umieszczając słowo STYPENDIA

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia upływa:
31 lipca 2008 roku.

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

REKRUTACJA:

Wybór czterech najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną lub telefonicznie na początku lipca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana będzie listownie pocztą do 10 sierpnia 2008 roku.

WARUNKI FINANSOWE:

Stypendium: 9 miesięcy x 1250 zł. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery i drukarki wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.
Po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich stypendium może być przedłużone na rok następny, nie może trwać jednak dłużej, niż 4 lata.

PROGRAM STYPENDIUM:

1.Inauguracja Programu (koniec września 2008)
2.Kurs przygotowawczo-informacyjny
3.Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w Uniwersytecie Wrocławskim lub Politechnice Wrocławskiej;
4.Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych;
5. Staż zawodowy (4 tygodnie)

BLIŻSZE INFORMACJE:
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, pl. Biskupa Nankiera 17, 50-140 Wrocław (Poland), tel. 071 3421681; fax 0717181956 e-mail: office@kew.org.pl; skype: anna.jakobczynska

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski