Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 19-06-2010 Walne Zgomadzenie Członków SWS
Dodano: 18-05-2010, 12:06

UCHWAŁA
Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie
zwołania Walnego Zgromadzenia Członków


Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 19 czerwca 2010 r. (sobota) w pierwszym terminie na godz. 10.00, w drugim terminie na godz. 10.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: siedziba Stowarzyszenia, ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli). Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 12 maja 2010 r.;
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, oraz protokolantów;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od stycznia 2009 r. do czerwca 2010 r.;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2009;
7. Przyjęcie ramowego programu działania SWS na najbliższe 12 miesięcy;
8. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz w sprawie sprawozdania finansowego;
9. Wolne wnioski, dyskusja;
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczone są na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl. Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe zostaną zamieszczone na stronie SWS do dnia 31 maja 2010 r.
Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Wojciech BOROWIK
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski